Top Nhân Vật Cấp Độ Exp
1 Xiao 119 1,707,414,660
2 C§u 119 1,707,414,660
3 NgáoGâyMê 119 1,577,022,541
4 ALENKA 119 1,546,600,110
5 Híp 119 1,536,580,056
6 B¤tTØ 119 1,447,643,834
7 Hß½ngBee 119 1,129,128,235
8 Ng÷cYên 119 1,077,105,330
9 Phò 119 1,063,003,494
10 Ng÷cAnh 119 1,051,623,814